แจ้งเรื่องร้องเรียน  


ข้อมูลผู้ร้องเรียน
   
 
รหัสบัตรประชาชน :  -  -  -  -  เพศ :  ชาย   หญิง
ชื่อ :  * นามสกุล :
อายุ : ปี อาชีพ :
เลขที่ : หมู่ที่ :
หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : จังหวัด :
อำเภอ : ตำบล :
รหัสไปรษณีย์ : โทรศัพท์ :
โทรศัพท์มือถือ : โทรสาร :
อีเมล์ :รายละเอียดเรื่องร้องเรียน
   
บุคคลที่ต้องการร้องเรียน :
 บุคคล ชื่อ :   นามสกุล :
 กลุ่ม/คณะบุคคล  :
หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน :  หน่วยงาน  
 บริษัท/ห้างร้าน  
 อื่นๆ  
สถานที่ที่ต้องการร้องเรียน :
(ระบุรายละเอียดให้
ชัดเจนเพื่อประโยชน์
ในการดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
 
เลขที่ : หมู่ที่ :
หมู่บ้าน : ซอย :
ถนน : จังหวัด : *
อำเภอ : * ตำบล : *
รหัสไปรษณีย์ :
ระดับความรุนแรง :  *
หัวข้อปัญหา :  *
ประเภทปัญหา :  *
วันที่พบปัญหา :   
เวลาที่พบปัญหา : :
รายละเอียดปัญหา :
(ระบุประเด็นปัญหา
ให้ถูกต้องชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหา)
 *
สิ่งที่ต้องการให้กระทรวงดำเนินการ :
ช่องทางที่ต้องการให้แจ้งกลับ :
 เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ มือถือ
 โทรสาร ตามที่อยู่ อื่นๆ  เอกสารร้องเรียน
เพิ่มเอกสารร้องเรียน เพิ่มเอกสารแนบ  
ชื่อเอกสาร อัพโหลดไฟล์ ลบ

หมายเหตุ : อัพโหลดไฟล์ได้ไม่เกินไฟล์ละ 50 MB เป็นไฟล์ Word,Pdf