ประกาศ
!! ต้องการแจ้งเรื่อง แจ้งเบาะแส ตลอดจนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ กรุณาคลิ๊กที่แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือติดต่อศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0-2265-6223-5 (สายด่วน 1310) !!!!
ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  1. เว็บไซต์ http://petition.mnre.go.th
  2. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : petitionmnre@mnre.go.th
  3. ส่งหนังสือร้องเรียนมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  4. มายื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วม ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  5. สายด่วน Green Call 1310 หรือ 0-2265-6223-5
  6. โทรสาร (Fax) : 0-2265-6222
  7. Application (mnre e-petition) โดยสามารถดาวน์โหลด Application ได้ที่

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   001873
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560
ส่วนประสานงานเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม