แผนผังกระบวนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
ส่วนประสานติดตามเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม