หัวข้อเรื่องร้องเรียน
1. แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เช่น เรียกรับผลประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ฯลฯ)
2. แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เช่น ดูหมิ่น ทำร้ายร่างกาย ข่มขู่ประชาชน ติดอบายมุข มีพฤติกรรมชู้สาว ฯลฯ)
3. แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีผู้ทำลายหรือสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เช่น ท่านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษต่าง ๆ (ขยะ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เสียงรบกวน ฯลฯ)
4. แจ้งเรื่องร้องเรียนที่ท่านได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ
(เช่น การกันแนวเขตป่าทับซ้อนกับที่อยู่อาศัย ที่ทำกินของท่าน ฯลฯ)
5. แจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นว่ามีผู้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เช่น พบเห็นการบุกรุกทำลายป่าไม้ ล่าสัตว์ป่า ค้าสัตว์ป่า โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสีย ฯลฯ)
6. แจ้งเรื่องร้องเรียน ประเด็นอื่น ๆ
(เช่น ธรณีพิบัติ การขาดแคลนน้ำ การกัดเซาะชายฝั่ง)
7. ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำไปพิจารณาปฏิบัติ
(เช่น เสนอแนะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่ารูปแบบต่าง ๆ เสนอแนะวิธีการจัดการขยะและของเสีย ฯลฯ)
ส่วนประสานงานเรื่องร้องเรียน กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม